แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนที่ ๔ สัมพันธ์ของ “สัมผัส”

๑.  สัมผัสของอินทรวิเชียรฉันท์มีกี่ชนิด

 
 
 
 

๒. สัมผัสในข้อใดเป็นสัมผัสบังคับ

 
 
 
 

๓.  ข้อใดเป็นสัมผัสพยัญชนะ

 
 
 
 

๔.  คำประพันธ์ต่อไปนี้มีสัมผัสบังคับกี่คู่
“พวกราชมัลโดย               พลโบยมิใช่เบา
สุดหัตถแห่งเขา               ขณะหวดสิพึงกลัว

 
 
 
 

๕.  ข้อใดมีสัมผัสพยัญชนะน้อยที่สุด

 
 
 
 

๖. ข้อใดเล่นสัมผัสสระ

 
 
 
 

๗. คำประพันธ์ในข้อใดมีสัมผัสอักษรมากที่สุด

 
 
 
 

๘. ข้อใดเล่นสัมผัสสระมากที่สุด

 
 
 
 

๙. จากข้อ ๘ ข้อใดมีสัมผัสอักษรมากที่สุด

 
 
 
 

๑๐. ข้อใดแสดงการเล่นคำโดยสลับเสียงสระและพยัญชนะ