บทเรียนบนเว็บไซต์แบบมัลติมีเดีย เรื่อง การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ วิชาอ่านเสริมเติมเขียน (ท๓๒๒๐๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นี้ เป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญของการประพันธ์ซึ่งมีคุณค่าหลายประการ ได้แก่ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ส่งเสริมสติปัญญา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมทักษะการคิด และช่วยดำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนบนเว็บไซต์แบบมัลติมีเดียนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนักเรียนที่มีความสนใจในด้านการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ตามสมควร